Национален план за възстановяване и устойчивост

 • Оперативни програми
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (13)
   • BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”
   • BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)
   • BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“
   • BG-RRP-2.006 - Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения
   • BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация
   • BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
   • BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията
   • BG-RRP-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
   • BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ
   • BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
   • BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II
   • BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1
   • BG-RRP-8.013 - Екологосъобразна мобилност
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.