Национален план за възстановяване и устойчивост

 • Оперативни програми
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (27)
   • BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”
   • BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)
   • BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“
   • BG-RRP-2.006 - Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения
   • BG-RRP-2.011 - Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии
   • BG-RRP-2.012 - Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии
   • BG-RRP-2.015 - Финансиране на изследователски проекти на постдокторанти и специализанти в областта на зелените и цифровите технологии
   • BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация
   • BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
   • BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията
   • BG-RRP-3.007 - Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)
   • BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията
   • BG-RRP-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
   • BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ
   • BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
   • BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II
   • BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1
   • BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2
   • BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1)
   • BG-RRP-6.004 - Инвестиции в технологична и екологична модернизация
   • BG-RRP-6.005 - Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства
   • BG-RRP-6.006 - Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци
   • BG-RRP-6.007 - Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях
   • BG-RRP-8.013 - Екологосъобразна мобилност
   • BG-RRP-8.014 - Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Република България
   • BG-RRP-11.014 - Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС"
   • BG-RRP-11.015 - Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.