Open calls

In this page you can see the procedure, deadline and all other documents required for the application. If you are outside the system user functionality to create a new project proposal is not available. In the system can login or create a new profile from the menu "Login".

BG06RDNP001-19.120 - Measure 2 (code of measure under the RDP 2014-2020 - 4.2) Investments in the processing sector from the Community Local Government Local Development Strategy of LAG - Lyubimets - Ivaylovgrad

The objective of the measure, which also defines the expected results of the grant, is: Increasing the competitiveness and sustainability of enterprises in the food processing sector. Increasing labor productivity, improving quality, adding value and processing agricultural produce.

Additional information on deadline

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като на всеки четири месеца се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения. В тази връзка процедурата е няколко крайни срока за прием, през четири месеца, които се определят както следва: Първи краен срок: 17.00 часа на 21 март 2019г. Втори краен срок: 17.00 часа на 21 юли 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс). Трети краен срок: 17.00 часа на 21 ноември 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс). ВАЖНО! След всеки краен срок се извършва оценка на подадените проектни предложения. Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата, посочен в т.8 от Условията за кандидатстване. Крайният срок може да бъде удължен до 31 декември 2020г., при наличие на неусвоен финансов ресурс и/или увеличаване на финансовия ресурс по процедурата. В този случай сроковете за кандидатстване се определят, както следва: последният ден до 17:00 часа на всеки четвърти календарен месец след 21 ноември 2019г., до 31 декември на 2020г., или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Deadline: 21.11.2019 17:00

Internet address: http://mig.lyubimets.org/

Documents for information and application

 

The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021