Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.120 - Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Цел на мярката, която определя и очакваните резултати от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е: „Повишаване конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от хранително-преработвателния сектор. Повишаване производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция”.

Допълнителна информация относно крайния срок

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като на всеки четири месеца се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения. В тази връзка процедурата е няколко крайни срока за прием, през четири месеца, които се определят както следва: Първи краен срок: 17.00 часа на 21 март 2019г. Втори краен срок: 17.00 часа на 21 юли 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс). Трети краен срок: 17.00 часа на 21 ноември 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс). ВАЖНО! След всеки краен срок се извършва оценка на подадените проектни предложения. Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата, посочен в т.8 от Условията за кандидатстване. Крайният срок може да бъде удължен до 31 декември 2020г., при наличие на неусвоен финансов ресурс и/или увеличаване на финансовия ресурс по процедурата. В този случай сроковете за кандидатстване се определят, както следва: последният ден до 17:00 часа на всеки четвърти календарен месец след 21 ноември 2019г., до 31 декември на 2020г., или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Краен срок: 21.11.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig.lyubimets.org/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.