Review of the tender

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

Сдружение Българска асоциация за пещерен и еко туризъм
"Подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни и дюнни типове природни местообитания“
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
888 729.50
20.03.2024
28.06.2024
Дейност 1: Премахване на нетипична храстова и дървесна растителност

При планирането на дейността са отчетени: 
- спецификите на типовете целеви природни местообитания, предмет на проекта и на целевите защитени зони от мрежата Натура 2000; 
- ограниченията произтичащи от режимите, въведени със заповедите за обявяване на засегнатите елементи на НЕМ; 
- ограниченията произтичащи от метеорологичните условия и сезоните при работа на открито сред природата; 
- необходимите за изпълнението ресурси.

Дейността ще се реализира в границите на следните защитени зони от мрежата Натура 2000, чрез изпълнение на мерки за премахване на нетипична храстова и дървесна растителност: 

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси	BG0000154, BG0000574, BG0000621,   BG0001001, BG0001007 
1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium	BG0000100, BG0000146,  BG0001001, BG0001007
2110 Зараждащи се подвижни дюни 	BG0000100, BG0000116, BG0000146, BG0000154, BG0000574, BG0000620, BG0000621, BG0001001, BG0001007

Дейност 2 Премахване на инвазивни чужди видове

Борбата с ИЧВ растения включва специални мерки, съобразени с биологичните и екологичните особености на всеки от тях. Те са насочени към премахване, контрол на популацията или ограничаване на разпространението им. Терминът „контрол“ на ИЧВ трябва да се разбира в широк смисъл, като сбор от всички възможни мерки за защита на екосистемите от биологични инвазии. Най-сигурният начин за предпазване от ИЧВ е да не се допуска навлизането им. Когато се допусне навлизане на инвазивен вид е важно неговото ранно откриване и бързото му елиминиране. Мерките за контрол следва да бъдат пропорционални на въздействието върху околната среда и да са съобразени с местните условия. Решаващ фактор е последователната и упорита работа – до пълно унищожение на третираните растения. Това може да отнеме няколко години. Борбата с ИЧВ трябва да бъде добре планирана, за да е ефективна.

Целеви местообитания 	Целеви защитени зони 
2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) BG0000116, BG0000100, BG0000102, BG0000146, BG0000154, BG0001001, BG0000621, BG0000620, BG0001004, BG0001007
2190 Влажни понижения между дюните	BG0000116, BG0001007, BG0001001, BG0000574, BG0000146

Предвидените за интервенция площ и по двете дейности е в размер на  498 ха.
Yes
No

Attached documents

Description File
Публична покана и приложения

Публична покана.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни и дюнни типове природни местообитания“ 0
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021