Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Качество на проекта
0.00
Criteria Weight
50.00
1.
Обосновка на проекта:
- Описание на необходимостта от изпълнението на проекта - от 0 до 2 точки;
- Описание на проекта и до каква степен отговаря на необходимостта от изпълнението му - от 0 до 4 точки.
6.00
2.
Иновативност на предложения подход в проекта *
- Предложен е нов продукт/услуга - 5 точки;
- Предложените дейности са нови за територията на партньора(ите) - 5 точки.

* за територията на българските МИГ – партньори по проекта
10.00
3.
Ползи от проекта за територията на МИГ * 

- Планираните резултати от проекта показват ясни ползи за територията на всички партньори - 15 точки;
- Планираните резултати от проекта показват ясни ползи за територията на повече от един от партньорите - 10 точки;
- Планираните резултати от проекта показват ясни ползи за територията на само на един от партньорите - 5 точки.

* за територията на българските МИГ – партньори по проекта
15.00
4.
Качество на плана за действие 
- Наличие на ясен и осъществим план за действие - от 0 до 4 точки;
- Съответствие между предвидените дейности с целите и планираните резултати по проекта - от 0 до 5 точки.
9.00
5.
Устойчивост на проекта *
- Наличие на ясна обосновка за устойчивостта на резултатите от проекта за територията на всички партньори - 10 точки;
- Наличие на ясна обосновка за устойчивостта на резултатите от проекта за територията на част от партньорите - 5 точки.

* за територията на българските МИГ – партньори по проекта
10.00
II. Group Threshold for passing
Наличие на ясна обвързаност с целите на СВОМР
0.00
Criteria Weight
20.00
1.
Наличие на ясна обвързаност с целите на СВОМР
- Има ясна обвързаност на всички цели на проекта с цел/цели на СВОМР - 20 точки;
- Някои от целите на проекта са обвързани с цел/цели на СВОМР - 15 точки.
20.00
III. Group Threshold for passing
Качество на партньорството
0.00
Criteria Weight
20.00
1.
Ниво на ангажираност и участие на партньорите по проекта в дейностите 
- Балансирано участие на всички партньори в дейностите по проекта - 5 точки;
- Небалансирано участие на партньорите по проекта - наличие на партньор, който изпълнява само една дейност по проекта - 2 точки.
5.00
2.
Управленски капацитет и професионална компетентност за прилагане на проекта
- Поне един от партньорите е изпълнявал/изпълняващ проект/и за сътрудничество - 7 точки;
- Всички партньори са изпълнявали/изпълняват стратегия за ВОМР - 5 точки;
- Всички партньори са изпълнявали/изпълняват проекти, финансирани от ЕС - 3 точки.
15.00
IV. Group Threshold for passing
Брой партньори в проекта
0.00
Criteria Weight
10.00
1.
Брой партньори в проекта
- Двама или повече партньори от България - 5 точки;
- Една или повече МИГ/МИРГ от друга страна членка, или организация от страна извън ЕС - 5 точки.
10.00
50.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021