Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Качество на проекта
0.00
Критерий Максимален праг
50.00
1.
Обосновка на проекта:
- Описание на необходимостта от изпълнението на проекта - от 0 до 2 точки;
- Описание на проекта и до каква степен отговаря на необходимостта от изпълнението му - от 0 до 4 точки.
6.00
2.
Иновативност на предложения подход в проекта *
- Предложен е нов продукт/услуга - 5 точки;
- Предложените дейности са нови за територията на партньора(ите) - 5 точки.

* за територията на българските МИГ – партньори по проекта
10.00
3.
Ползи от проекта за територията на МИГ * 

- Планираните резултати от проекта показват ясни ползи за територията на всички партньори - 15 точки;
- Планираните резултати от проекта показват ясни ползи за територията на повече от един от партньорите - 10 точки;
- Планираните резултати от проекта показват ясни ползи за територията на само на един от партньорите - 5 точки.

* за територията на българските МИГ – партньори по проекта
15.00
4.
Качество на плана за действие 
- Наличие на ясен и осъществим план за действие - от 0 до 4 точки;
- Съответствие между предвидените дейности с целите и планираните резултати по проекта - от 0 до 5 точки.
9.00
5.
Устойчивост на проекта *
- Наличие на ясна обосновка за устойчивостта на резултатите от проекта за територията на всички партньори - 10 точки;
- Наличие на ясна обосновка за устойчивостта на резултатите от проекта за територията на част от партньорите - 5 точки.

* за територията на българските МИГ – партньори по проекта
10.00
II. Група Праг за преминаване
Наличие на ясна обвързаност с целите на СВОМР
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Наличие на ясна обвързаност с целите на СВОМР
- Има ясна обвързаност на всички цели на проекта с цел/цели на СВОМР - 20 точки;
- Някои от целите на проекта са обвързани с цел/цели на СВОМР - 15 точки.
20.00
III. Група Праг за преминаване
Качество на партньорството
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Ниво на ангажираност и участие на партньорите по проекта в дейностите 
- Балансирано участие на всички партньори в дейностите по проекта - 5 точки;
- Небалансирано участие на партньорите по проекта - наличие на партньор, който изпълнява само една дейност по проекта - 2 точки.
5.00
2.
Управленски капацитет и професионална компетентност за прилагане на проекта
- Поне един от партньорите е изпълнявал/изпълняващ проект/и за сътрудничество - 7 точки;
- Всички партньори са изпълнявали/изпълняват стратегия за ВОМР - 5 точки;
- Всички партньори са изпълнявали/изпълняват проекти, финансирани от ЕС - 3 точки.
15.00
IV. Група Праг за преминаване
Брой партньори в проекта
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Брой партньори в проекта
- Двама или повече партньори от България - 5 точки;
- Една или повече МИГ/МИРГ от друга страна членка, или организация от страна извън ЕС - 5 точки.
10.00
50.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.