Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
	
Техническа и финансова оценка
0.00
Criteria Weight
100.00
1.
Проекти за реконструкция и/или рехабилитация на улица/и без настилка или лоша настилка
15.00
2.
Проектът е за изграждане на инфраструктура за предоставяне на услуги на деца и възрастни
5.00
3.
Проекти за изграждане на общинска инфраструктура за осигуряване на услуги за  уязвими групи от населението, включително роми
10.00
4.
В проекта е предвидено, че ще се предоставят интегрирани услуги за уязвими групи от населението и деца, младежи
10.00
5.
Проекти за реконструкция и/или ремонт на обекти свързани с културния живот в общината
10.00
6.
Проекти за благоустрояване на публични пространства
10.00
7.
Проекти въвеждащи  иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект
10.00
8.
Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги.
население до 2000 - 5.т.
над 2000 до 3 000- 10 т.
от 3000 до 5000 -20 т.
20.00
9.
Създадена допълнителна заетост (работни места)
10.00
10.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:

Evaluation instructions

Description File
Таблица ТФО

Приложение № 18 Таблица за ТФО.xlsx

Download
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021