Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
	
Техническа и финансова оценка
0.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проекти за реконструкция и/или рехабилитация на улица/и без настилка или лоша настилка
15.00
2.
Проектът е за изграждане на инфраструктура за предоставяне на услуги на деца и възрастни
5.00
3.
Проекти за изграждане на общинска инфраструктура за осигуряване на услуги за  уязвими групи от населението, включително роми
10.00
4.
В проекта е предвидено, че ще се предоставят интегрирани услуги за уязвими групи от населението и деца, младежи
10.00
5.
Проекти за реконструкция и/или ремонт на обекти свързани с културния живот в общината
10.00
6.
Проекти за благоустрояване на публични пространства
10.00
7.
Проекти въвеждащи  иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект
10.00
8.
Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги.
население до 2000 - 5.т.
над 2000 до 3 000- 10 т.
от 3000 до 5000 -20 т.
20.00
9.
Създадена допълнителна заетост (работни места)
10.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
Таблица ТФО

Приложение № 18 Таблица за ТФО.xlsx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.