Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Техническа и финансова оценка
10.00
Criteria Weight
110.00
1.
Създаване на нови работни места: 
до 4 работни места - 2 точки
от  5 до 10 работни места -  5 точки
над 10 работни места - 10 точки

10.00
2.
Запазване на съществуващите работни места в преработвателното предприятие 
10.00
3.
Прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, включително третирането на отпадъци
15.00
4.
Реализиране на икономии на енергия
10.00
5.
Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд
10.00
6.
Преработване на собствен улов и/или аквакултура (минимум 30% от суровината) 
30.00
7.
Преработване на видове с:
много добър пазарен потенциал и/или черна мида - 10 точки
добър пазарен потенциал - 5 точки
10.00
8.
Преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването
5.00
9.
Предприятия с регистрация в БАБХ:
от 5-10 години - 5 точки
 над 10 години - 10 точки
10.00
10.00
Threshold for passing:
110.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021