Completed/terminated procedure

Reg. number Question Clarrifications
BG-RRP-1.012-Q005 (02.05.2023)
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикувана Процедура BG-RRP-1.012 - "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини", моля да потвърдите/отхвърлите следното разбиране:
1.	При включени 2 сгради във формуляра за кандидатстване, КП следва да планира в същия само една дейност за Инженеринг/СМР с описание на всяка от сградите, както и съответно – само една дейност за Оборудване ( с описание на предвиденото такова за всяка сграда), съдържащи информация и за двете включени сгради в проектното предложение, а не да създава и обособява отделна дейност Инженеринг/СМР и съответно – Оборудване, за всяка от включените в проекта сгради?
2.	При планиране на бюджета на проекта, в поле „Начин на изпълнение“, следва да се въведе само обща стойност на разходите за СМР/инженеринг за всяка от вкл. в проекта сгради без да се описва стойността на съставляващите СМР/инженеринг дейности, т.е. – не се въвеждат поотделно суми за проектиране, авторски надзор, строителен надзор и т.н., а се посочва само общата стойност на СМР/инженеринга и съпътстващите го дейности. Например – „разходи за инженеринг, строителен надзор и въвеждане в експлоатация в размер на общо 100000 лв. ДДС“ без да се посочват отделни стойности на изброените категории, състваляващи разхода. 
3.	Аналогично, в поле „Начин на изпълнение“ към дейност Оборудване, се въвежда само текст, например: „предвидено оборудване в размер на 10 000 лв.“ без да се описва и обосновава стойност по съставляващите същото категории разходи (наприемр - чинове - ...лв., бюра - ... лв.).
4.	Посочената лимитна стойност по Компонент 1 на Процедурата от 6 600 000 лв. с ДДС, вкл. само разходите, свързани със СМР/Инженеринг и оборудване, без 1 % непреки. Т.е. разходите за СМР/Инженеринг, вкл. съпътстващите ги (такси, разрешителни и т.н.) и оборудването, възлизат на 5 500 00 лв. без ДДС, а 1% непреки, начислен върху тях и допустим за финансиране по Процедурата е част от максималния размер за предложение по Компонент 1, възлизащ на 13 332 000 лв. с ДДС (стр.9 от НК). Пример: 1 сграда (СМР/инженеринг + оборудване)– 5500 000 лв. без ДДС или 6600000лв. с ДДС, както и до 55 000 лв. без ДДС или 66 000 лв. с ДДС – за непреки, което за 1 проектно предложение съставлява ресурс от 6 600 000+66000= 6 666 000 лв. с ДДС за всяка вкл. в проекта сграда или 13 332 000 лв. с ДДС за 2 вкл. сгради в проекта.
	Предварително Ви благодарим за отговора.
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 4, публикувана на 10.05.2023 г. (отговор на въпрос 7). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.012-Q004 (13.04.2023)
Здравейте,
Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-1.012 - "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини", моля за разяснение на следното:
Предвид посочените по процедурата специфични цели:
·     „Подкрепа за преминаването към едносменен режим на обучение в училища на територията на общините Столична, Пловдив, Варна и Бургас, в които няма създадени условия за такава организация, и за преодоляване недостига на места в детските градини на територията на Столична община с оглед създаване на условия за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст;
·     Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез изграждане на нови сгради на детски градини и училища на територията на общините Столична, Пловдив, Варна и Бургас за сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал;
и записаното в секция 11 на Поканата за кандидатстване, че Дейност 1 на всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва строителство на нови сгради на минимум 2 (две) съществуващи общински училища, включително свободната дворна площ, в прилежащия урегулиран поземлен имот. Допустимо е изграждането на нови сгради на училищата да бъде реализирано както в рамките на прилежащото дворно място на училището, в случай че това е възможно, така и на друг избран урегулиран поземлен имот“, допустимо ли е:
1.   Кандидатстване с проектно предложение за строителство на нова сграда на училище единствено за целите на преминаване на едносменен режим на обучение?
2.   Строеж на сграда в урегулиран имот на съществуващо училище за целите на преминаването му на едносменен режим на обучение?
3.   Строеж на сграда на училище извън посочените за Община Пловдив в утвърдената от Методология, част от насоките за кандидатстване?
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 3, публикувана на 24.04.2023 г. (отговор на въпрос 4). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.012-Q003 (21.03.2023)
Здравейте, обръщам се към Вас от Община Пловдив. На страница 9 от насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ е описано следното - “Дейност 1 на всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва строителство на нови сгради на минимум 2 (две) съществуващи общински училища, включително свободната дворна площ, в прилежащия урегулиран поземлен имот.”
Въпрос 1 - Моля да потвърдите дали това означава, че двете нови сгради следва да бъдат включени в едно общо проектно предложение? 
Въпрос 2 – Възможно ли е да се подаде проектно предложение за изграждане само на един обект на стойност до 6 600 000 лева с ДДС, в случай на отпаднала необходимост за изграждане на втората предвидена нова сграда поради осигурено финансиране от друг източник?
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 2, публикувана на 28.03.2023 г. (отговор на въпрос 3). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.012-Q002 (14.03.2023)
Въпрос 1: Съгласно поканата за участие в Процедура BG-RRP-1.012 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СГРАДИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ“, за изграждането на сгради, за които на етапа на кандидатстване няма разработен работен/технически проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж) кандидатите следва да представят Виза за проектиране съгласно чл. 140/140а от ЗУТ. Община Пловдив подготвя проектно предложение за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на нова сграда на едно от общинските училища, текущо съвместяващо използването на един сграден фонд с друго общинско училище. За целта са идентифицирани два подходящи имота - публична общинска собственост, имащи предназначение – за образование, които са разположени непосредствено един до друг. На база на идентифицираните нужди, съответно за брой и капацитет на класните стаи в сградата, която се планира да бъде построена, и с цел удовлетворяване изискванията на приложимата нормативна уредба, е необходимо сградата да бъде изградена в рамките на двата имота. Имайки предвид заложения краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата и съответно необходимите административни действия и време за обединяването на двата имота, бихме искали да отправим запитване възможно ли е при кандидатстването да бъдат приложени вместо Виза за проектиране по чл. 140/140а от ЗУТ, съответно Извлечение от действащ ПУП, Скица предложение за изграждането на новата сграда и Заповед за допускане изменението на ПУП, като впоследствие бъде изработен комплексен проект по смисъла на чл. 150 от ЗУТ?

Въпрос 2: Община Пловдив е конкретен бенефициент по процедура BG-RRP-1.012 – „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“, в частност – по Компонент 1 „Изграждане на нови сгради на съществуващи общински училища“, в рамките на който, за същата, е предвиден строеж на самостоятелни сгради на институциите - ОУ „Княз Александър I“ и ОУ „Драган Манчов“. Предвид, че Община Пловдив, към момента, изпълнява проект за изграждане на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 към МОН, допустимо ли е средствата, определени за общината за строеж за нова сграда на цитираното училище, обект на интервенции по посочената Програма, да бъдат използвани за изграждането на нова детска градина в рамките на Компонент 2?
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 1, публикувана на 20.03.2023 г. (отговор на въпрос 2). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.012-Q001 (10.03.2023)
На стр. 19 от Насоките за кандидатстване е записано, че „до края на третото тримесечие на 2023 г. крайните получатели следва да са сключили всички договори за строителство (за предложения, за които на етапа на кандидатстване са доказали пълна степен на проектна готовност (вкл. с разрешение за строеж) или да са сключили всички договори с изпълнители по обществените поръчки за инженеринг на сградите, обект на интервенция (за предложения, за които на етапа на кандидатстване няма разработен работен/технически проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж). 
В случай че не се постигне посоченият по – горе етап към датата на изтичане на третото тримесечие на 2023 г., договорът за финансиране с конкретен краен получател, може да бъде прекратен едностранно от СНД.“. С оглед на така заложеното условие, моля, за отговор по следните въпроси:

1.	Въпрос: Допустимо ли е обществените поръчки за избор на изпълнители за строителство/инженеринг на сградите да бъдат обявени предварително, преди крайният срок за подаване на предложенията за изпълнение на инвестиции (29.05.2023 г., 17:30 ч.), включително преди да бъдат подадени самите предложения за изпълнение на инвестиции?

2.	Въпрос: Допустимо ли е кмета на Столична община да упълномощи кмет на район да бъде възложител на обществените поръчки свързани с изпълнението на дейностите по предложенията за изпълнение на инвестиции?
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 1, публикувана на 20.03.2023 г. (отговор на въпрос 1). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021