Преглед на новина

Заглавие:

!!!Актуализация на ИСУН 2020!!!

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН2020, За Ваше удобство и по-лесна ориентация в различните модули е извършена актуализация на системата: - Началната страница е променена, така че да предоставя възможност за вход в различните модули на системата - електронно кандидатстване, електронно отчитане и публичния модул. - В раздел "Актуални новини" в началната страница ще бъдат публикувани актуални новини и съобщения, насочени към кандидатите и бенефициентите на програмите. Новините ще са видими за определен период от време, като след тяхното архивиране, те могат да бъдат прегледани от бутона "Всички новини". С уважение, ЕКИП на ИСУН2020

Статус: Публикувана

Дата на публикуване: 27.03.2019 г.

Aвтор: ЕКИП на ИСУН2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.