Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Качена е нова версия на ИСУН 2020, като са добавени следните нови функционалности:

• Извършена е промяна в системата, която осигурява възможност кандидатите да получават нотификации по e-mail за възникнали събития (промени) по процедури, за които имат попълнени формуляри.

При извършване на промяна във вече активирана процедура в таб „Срокове“ и в таб „Документи“, секция „Насоки за кандидатстване“ на модул „Процедури“, системата изпраща нотификация по e-mail до всички потребители на модула за електронно кандидатстване, които имат формуляри по тази процедура, които са в статус „Чернова“, статус „Приключен“ или са подали проектно предложение по процедурата.

• В системата в модул „Електронно кандидатстване“ е добавена ограничителна контрола, която уведомява потребителите при въвеждане на непозволен символ в текстово поле.

При необходимост от допълнителна информация можете да изпращате Вашите въпроси на e-mail: support2020@minfin.bg .

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 07.03.2024 г.

Валидно до: 21.03.2024 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.