Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Бихме искали да Ви информираме, че от 01.08.2023 г. дирекция „Централно координационно звено“, която е отговорна за поддръжката на системата ИСУН, вече е част от Министерството на финансите. Поради тази причина електронната поща, на която се свързвате е променена на support2020@minfin.bg.

Качена е нова версия на ИСУН 2020, като са добавени следните нови функционалности:

• В публичния модул на ИСУН 2020, за справка „Реално изплатени средства“ е актуализиран експортът в Excel, като са добавени нови колони „Фонд“ и „Приоритетна ос“, които се визуализират при групиране на данните в справката по приоритетна ос.

• В поле „Описание“ на искане за разяснение към процедура са увеличени максималния брой символи на 10 000.

• Увеличени са максималният брой символи на 10 000 и в поле „Описание“ в коментар/предложение по процедура за обществено обсъждане.

Оставаме на разположение при възникнали въпроси или затруднения при работа със системата на e-mail: support2020@minfin.bg.

Поздрави,

Екип ИСУН

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 09.10.2023 г.

Валидно до: 01.12.2023 г.

Aвтор: Екип ИСУН

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.