Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

За целите на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост в модула за електронно отчитане са извършени следните промени:

o Осигурена е възможност за изпращане на повече от един пакет отчетни документи (ПОД) от тип „Дневен финансов отчет“ без значение дали е наличен друг ПОД, който не е в статус "Приет" или "Отхвърлен";

o Чрез модула за електронно отчитане системата позволява изпращане на ПОД от тип "Финансово-технически отчет" (ФТО), независимо дали съществува ПОД от тип „Дневен финансов отчет“, който не е в статус „Приет“ или „Отхвърлен“;

При необходимост от допълнителна информация можете да изпращате Вашите въпроси на e-mail: support2020@government.bg.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 01.02.2023 г.

Валидно до: 15.02.2023 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.