Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Извършена е актуализация на системата и в модул "Електронно отчитане" е добавена функционалност, позволяваща ежемесечната подготовка и изпращане на „Прогноза за предстоящи плащания“, съгласно изискванията на системата за управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) от страна на крайните получатели, с които МФ е сключило оперативно споразумение за изпълнение на инвестицията.

С уважение,

Екип „ИСУН 2020“

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 11.11.2022 г.

Валидно до: 25.11.2022 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.