Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Извършена е актуализация на системата, която включва следните промени:

- Актуализиран е шаблонът за „Микроданни участници (ЕСФ)“ в модула за електронно отчитане, като в колоните „Дата на включване в дейности (година, месец, ден)“ и „Дата на напускане на дейности (година, месец, ден)“ е добавена 2022 и 2023 г. Необходимо е да свалите шаблона отново, за да можете да избирате от падащото меню 2022/2023 г. в съответните колони.

- Във връзка със затруденията, които част от потребителите срещат при съблюдаване на системните изисквания за парола, е добавена нова функционалност при създаване или промяна на паролата на потребителския профил. Вече е възможно да се визуализират изискванията за парола, вкл. кои са изпълнени при въвеждането и кои остават да бъдат изпълнени, за да бъде приета от системата.

С уважение,

Екип „ИСУН 2020“

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 07.01.2022 г.

Валидно до: 31.01.2022 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.