Преглед на новина

Заглавие:

Автоматично уведомление за изтичащ краен срок за отговор

Съдържание:

Създадена е нова функционалност, чрез която до всички кандидати, на които им е изпратен въпрос от оценителната комисия, на който не е отговорено, в 10:00 часа на деня на изтичане на крайния срок, се изпраща автоматично, напомнящо съобщение на ел. поща на кандидата. Целта е по този начин да се подпомогнат кандидатите и да се намали процента на отхвърлени проектни предложения, поради пропуснат срок за отговор.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 01.09.2020 г.

Валидно до: 15.09.2020 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.