Преглед на новина

Заглавие:

Нови функционалности на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

На 06.05.2020 г. беше извършено надграждане на функционалностите на ИСУН 2020, като промените обхващат следните основни направления:

- За улеснение на потребителите на системата на началната страница на модула за електронно кандидатстване е обособена секция, в която се визуализират последните обявени процедури за предоставяне на БФП. По този начин всеки потребител лесно може да намери и да достъпи търсената от него най-актуална процедура за предоставяне на БФП, да прегледа приложимите за кандидатстване документи и да подготви своето проектно предложение;

- В раздел "Процедури за БФП", към всяка отворена процедура е създадена нова секция "Разяснения по процедурата" с възможност за изпращане на искания за разяснения, като по този начин потенциалните кандидати могат да отправят електронно своите питания към съответния управляващ орган. Отговорите на изпратените искания за разяснения се публикуват отново в посочената секция в структуриран и лесен за обработка формат.

- Създадена е възможност за комуникация между кандидат и управляващ орган, която може да се използва за оттегляне на проектно предложение, изпращане на възражение към управляващия орган или за електронно изпращане на необходимите документи и сключване на договор за БФП;

- Създадена е възможност за оттегляне и повторно изпращане в рамките на предоставения срок на отговор от страна на кандидата по изпратен от оценителната комисия въпрос. Описаната функционалност позволява на кандидата да допълни вече изпратения си отговор без да се налагат допълнителни действия от страна на оценителната комисия;

- Създадена е възможност за автоматизирано изтегляне на предварително заявени справки (отчети) от Мониторстат за целите на оценка на проектните предложения;

- В раздел "Е-тръжни процедури" са извършени подобрения, които подпомагат работата на потребители с посочената функционалност, включително допълнителни филтри за търсене и сортиране на информацията, данни за броя на подадените оферти към всяка позиция, оттегляне на подадена оферта и други.

Голяма част от описаните промени са реализирани благодарение на активността и получените предложения от потребителите на системата. От екипа, поддържащ ИСУН 2020 бихме искали отново да благодарим за всички изпратени коментари и идеи за подобряване на възможностите на системата. Вярваме, че заедно, с общи усилия можем да повишим още повече качеството на предоставените от системата услуги.

Благодарим Ви за инициативността и доверието!

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 07.05.2020 г.

Валидно до: 31.05.2020 г.

Aвтор: Екип „ИСУН 2020“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.