Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG06RDNP001-19.623-Q001 (26.07.2023 г.)
Добър ден,
Във връзка с отворена процедура  BG06RDNP001-19.623 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ имам следния въпрос:

Фирмата кандидат ще стартира нова дейност, свързана с интерактивни занимания за деца. В тази връзка допустимо ли е да се заложат като активи за закупуване книгите, на които ще се обучават децата? Книгите ще се използват дългосрочно в предприятието и общата им стойност ще е около 15 000 лв.


С уважение,
Г. Петрова
Уважаема Г-жо Петрова,

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.623 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, категориите разходи, допустими за финансиране са дефинирани в т. 14.1.2.
„Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи: 
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; 
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите; 
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; 
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.“
Въз основа на предоставената информация в така зададения въпрос не може да се даде еднозначен отговор за допустимостта на разходите. Следва да имате предвид, че финална преценка по отношение на допустимостта на разходите ще бъде направена от оценителната комисия в рамките на оценителната сесия на проектните предложения, когато ще бъде налична цялата необходима информация за взимане на финално решение.

С уважение,

Манол Манолов
Зам. Председател КУО
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.