Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05M2OP001-3.020-Q007 (15.03.2021 г.)
Здравейте! При изпълнение на проектното предложение, допустимо ли е директор на училище партньор да бъде обучител в друго училище партньор?
Въпросът е постъпил след нормативно определения срок за задаване на въпроси от потенциални кандидати, който по конкретната процедура изтече на 10.03.2021 г.
В т.25 от Условията за кандидатстване изрично е цитирана разпоредбата на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове: „Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Условията за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Моля, ползвайте публикуваната на 12.03.2021 г. консолидирана версия на разясненията по постъпилите в нормативния срок въпроси, налични на интернет страницата на ОПНОИР http://opnoir.bg/, в рубрика „Въпроси и отговори“ и ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg .
BG05M2OP001-3.020-Q006 (15.03.2021 г.)
Кога най късно може да подаде лицето заявление за включване по проект „Ограмотяване на възрастни – 2“
Въпросът е постъпил след нормативно определения срок за задаване на въпроси от потенциални кандидати, който по конкретната процедура изтече на 10.03.2021 г.
В т.25 от Условията за кандидатстване изрично е цитирана разпоредбата на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове: „Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Условията за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Моля, ползвайте публикуваната на 12.03.2021 г. консолидирана версия на разясненията по постъпилите в нормативния срок въпроси, налични на интернет страницата на ОПНОИР http://opnoir.bg/, в рубрика „Въпроси и отговори“ и ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg .
BG05M2OP001-3.020-Q005 (15.03.2021 г.)
Ще бъдат ли включени училища за гр. Варна?
Въпросът е постъпил след нормативно определения срок за задаване на въпроси от потенциални кандидати, който по конкретната процедура изтече на 10.03.2021 г.
В т.25 от Условията за кандидатстване изрично е цитирана разпоредбата на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове: „Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Условията за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Моля, ползвайте публикуваната на 12.03.2021 г. консолидирана версия на разясненията по постъпилите в нормативния срок въпроси, налични на интернет страницата на ОПНОИР http://opnoir.bg/, в рубрика „Въпроси и отговори“ и ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg .
BG05M2OP001-3.020-Q004 (04.03.2021 г.)
Във връзка с подготовка на проектното предложение, от името на кандидата - 94 СУ, София, имаме следните въпроси:
1. В екипа за организация и управление на проекта, освен задължителните три длъжности, посочени в Условията за кандидатстване, планираме да се включат и двама преподаватели от училището, които ще имат ролята на методисти. В тази връзка, въпросът ни е тези двама преподаватели, които ще бъдат в екипа на проекта, могат ли да бъдат едновременно и преподаватели в курсове за ограмотяване или за придобиване на компетентности.
2. Съгласно Условията за кандидатстване, в проекта следва да бъдат включени лица над 16 години от посочената целева група. В някои от индикаторите напр. И 3213-4 Лица от 16 до 24 навършени години , И 2327 Лица на възраст 25-64 години, е посочена горна възрастова граница за лицата. В тази връзка, въпросът е може ли лица над 64 г., да бъдат включени в обученията по Дейност 2.
3. Във връзка с обучението за придобиване на компетентности, се планира обучението да се организира и протече в два етапа с различен месец на стартиране на дейността- първия етап ще стартира през м. 4, а втория през м. 10. В тази връзка допустимо ли е във Формуляра - в т. 7. "План за изпълнение / Дейности по проекта" да се въведе отделно описание за всеки от двата етапа с цел постигане на по- голяма прегледност на продължителността на дейността.
Разясненията на Управляващия орган (УО) по зададения въпрос са публикувани в консолидираната версия от 10.03.2021 г. (отговор на въпрос 11 ). Обръщаме внимание, че съгласно т.25 от Условията за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ въпроси се задават в писмена форма, чрез електронната система ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“ или на електронната поща на УО: infosf@mon.bg като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Отговорите и разясненията се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ОПНОИР http://opnoir.bg/ , в рубрика „Въпроси и отговори“ и ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/ .
BG05M2OP001-3.020-Q003 (01.03.2021 г.)
1.В бюджета е предвиден разход за транспорт на обучаемите, въпросът ми е:
Кандидат по проекта е училище, асоцииран партньор е община, училището има автобус, който извършва превоз на учащи се, общината също има автобус, с който ще могат да бъдат извозвани обучаемите.Може ли училището или общината да извършват превоза на обучаемите? Как трябва да бъдат описани и отчетени ( в случай, че могат) разходите за транспорт?

2. Може ли в учебната програма в един учебен ден да бъдат включени 4 учебни часа по 30 мин. по един и същ учебен предмет?
Разясненията на Управляващия орган (УО) по зададения въпрос са публикувани в консолидираната версия от 10.03.2021 г. (отговор на въпрос 8 ). Обръщаме внимание, че съгласно т.25 от Условията за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ въпроси се задават в писмена форма, чрез електронната система ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“ или на електронната поща на УО: infosf@mon.bg като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Отговорите и разясненията се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ОПНОИР http://opnoir.bg/ , в рубрика „Въпроси и отговори“ и ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/ .
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.