Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.368 - МИГ-Разлог, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

В рамките на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Разлог обхватът на мярка 8.6. се отнася единствено до подпомагане на местни предприятия, занимаващи се с първична преработка на дървесина.

Основната цел е повишаване на конкурентоспособността на предприятия, занимаващи се с първична преработка на дървесина, чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти и/или процеси и/или технологии.

Допълнителна информация относно крайния срок Следващ /трети/ прием ще бъде обявен в нова процедура при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката. Максималният разполагаем бюджет на съответната обява за прием се формира от разликата между първоначалния бюджет по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения, и тази по одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 26.02.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 22.01.2020 г.

Интернет адрес: https://www.mig-razlog.org/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 29.01.2020 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.