Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.754 - МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”

Мярката ще допринесе за постигане на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС, а именно- постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, както и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС 6Б за укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии, чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г. - Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Целите на мярката са свързани със:

- Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др./ с цел тяхната валоризация , интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама;

- Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно признаване

- Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство.

Основните резултати по мярката ще осигурят запазването на духовния и културен живот на населението, което е от важно значение за развитието на селските райони. Мярката ще подпомогне и за по-пълноценното използване на културно-историческото наследство, което ще осигури балансирано развитие на територията на МИГ при съхраняване на местната идентичност.

Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди, а именно финансиране на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за опазване на местните идентичности и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; експониране, социализация и валоризация на обектите, свързани с културно историческото наследство; продължаване на дейностите по обогатяване на културния календар на територията.

Допълнителна информация относно крайния срок Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване. Първи прием: Приключен Втори прием: Начален срок 01.02.2024г. Краен срок: 15.03.2024 г.17.00 ч.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.02.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 17.03.2023 г.

Интернет адрес: http://leader-maritsa.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 24.03.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.