Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.658 - МИГ - Белово Септември Велинград - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград” е изключително благодатна за развитието на различни форми на туризма, което може да доведе до цялостно развитие на икономиката на територията, подобряване качеството на живот на местното население, насърчаване на заетостта и привличане на нови инвестиции. Природните и антропогенни ресурси на територията предразполагат към развитието на множество форми на туризма. Основните проблеми, съществуващи в отрасъла са все още не добре развитата туристическата инфраструктура, което е пречка за превръщането на туризма в основен и значителен сектор за развитие на местната икономика. Продуктите, предлагани за туристите се характеризират със слабо разнообразие, доминира СПА и балнео туризма и то основно като почивка през уикенда. Останалите видове туристически продукти са много слабо засегнати.

Наличието на многобройни защитени местности и природни забележителности, съхраняващи и опазващи изключително природно богатство са изключително предимство за разработването на екотуристически продукт. За развитието на природен и екотуризъм най-важната предпоставка е изграждане на подходяща туристическа инфраструктура, улесняваща достъпа до обекти с висока природна стойност /изграждане на екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други/, туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

Допълнителна информация относно крайния срок Втори краен срок: 21.10.2022г. - 28.11.2022г. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.07.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 12.05.2022 г.

Интернет адрес: http://www.migbsv.com/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 20.05.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.