Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.658 - МИГ - Белово Септември Велинград - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград” е изключително благодатна за развитието на различни форми на туризма, което може да доведе до цялостно развитие на икономиката на територията, подобряване качеството на живот на местното население, насърчаване на заетостта и привличане на нови инвестиции. Природните и антропогенни ресурси на територията предразполагат към развитието на множество форми на туризма. Основните проблеми, съществуващи в отрасъла са все още не добре развитата туристическата инфраструктура, което е пречка за превръщането на туризма в основен и значителен сектор за развитие на местната икономика. Продуктите, предлагани за туристите се характеризират със слабо разнообразие, доминира СПА и балнео туризма и то основно като почивка през уикенда. Останалите видове туристически продукти са много слабо засегнати.

Наличието на многобройни защитени местности и природни забележителности, съхраняващи и опазващи изключително природно богатство са изключително предимство за разработването на екотуристически продукт. За развитието на природен и екотуризъм най-важната предпоставка е изграждане на подходяща туристическа инфраструктура, улесняваща достъпа до обекти с висока природна стойност /изграждане на екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други/, туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.07.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 12.05.2022 г.

Интернет адрес: http://www.migbsv.com/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 20.05.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.