Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFPR001-2.002 - „Продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите“

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.06.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 11.06.2024 г.

Интернет адрес: www.eufunds.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 18.06.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.