Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG65AMNP001-2.007 - Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане.

Съгласно чл.8 от Регламент (ЕС) №516/2014 на Европейския Парламент и на Съвета, Специфична цел 2 „Интеграция и законна миграция“, Национална цел 1 „Законна миграция“

Съгласно чл.8 от Регламент (ЕС) №516/2014 на Европейския Парламент и на Съвета, специфична цел 2 „Интеграция и законна миграция“, Национална цел 1 „Законна миграция"

-Съгласно чл.12 от т. а) до т. д) от Регламент (ЕС) №516/2014 на Европейския Парламент и на Съвета, Специфична цел 3 „Връщане“, Национална цел 2 „Мерки за връщане“

Съгласно чл.12 от т. а) до т. д) от Регламент (ЕС) №516/2014 на Европейския Парламент и на Съвета, Специфична цел 3 „Връщане“, Национална цел 1 „Съпътстващи мерки“

Индикативна дата на обявяване на процедурата 24.04.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 09.04.2020 г.

Интернет адрес: https://www.mvr.bg/dmp

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 16.04.2020 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.