Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.827 - МИГ Нова Загора-Сливен Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Повишаване на иновативността и конкурентоспособността на икономиката и оползотворяване на потенциала за развитие на модерно и екологично земеделско производство.

Допълнителна информация относно крайния срок Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 21.06.2024 г. Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура, при наличен остатъчен бюджет - 04.10.2024 г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 20.05.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 25.03.2024 г.

Интернет адрес: https://www.mig-novazagora.org

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 09.04.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.