Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.115 - „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

С помощта на финансовата подкрепа по мярката се очаква МСП да внедрят технологии за подобряване на производствения процес, да постигнат по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност, което да подобри пазарното им присъствие и да създаде потенциал за експорт и да подкрепи устойчивостта им. В средносрочен план мярката ще допринесе за запазване и създаване на работни места, ще способства за задържане на местното население и устойчивия растеж на местната икономика.На територията на МИГ функционират малко на брой неземеделски малки и средни предприятия, но те осигуряват значителна част от заетостта във формалния сектор, поради което тяхното устойчивото развитие е от съществено значение за местното социално икономическо развитие. Малките и средни фирми на територията оперират в секторите произвеждащи пластмасови изделия, специализирано оборудване, изделия от дърво, изделия за бита, шивашко производство и др.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 05.01.2021 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.09.2022 г.

Интернет адрес: https://mig.tutrakan-slivopole.bg/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 30.09.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.