Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.677 - МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

Основна цел на мярката е да се постигне балансирано и устойчиво развитие на МИГ “Струма” чрез развитие на туризма и уникалните туристически ресурси чрез:

1) Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на територията;

2) Изграждането на атракции и съоръжения за посетители;

3) Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на МИГ;

4) Адекватно експониране и популяризиране на ценностите в населените места на МИГ.

Допълнителна информация относно крайния срок Удължен втори краен срок за подаване на проектните предложения.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 07.12.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 26.10.2022 г.

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 02.11.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.