Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.659 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

Мярка 7.2 /ПРСР/ „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е основна мярка и ще бъде използвана за постигането на двете специфични цели на Приоритет 4 „Подобряване на базисната инфраструктура и социалните и основни услуги за населението“ - Специфична цел 4.1 „Подобряване на основните и социалните услуги за населението“ и Специфична цел 4.2 „Развитие на инфраструктурата на територията“.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.07.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 12.05.2022 г.

Интернет адрес: http://www.migbsv.com/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 20.05.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.