Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.659 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

Мярка 7.2 /ПРСР/ „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е основна мярка и ще бъде използвана за постигането на двете специфични цели на Приоритет 4 „Подобряване на базисната инфраструктура и социалните и основни услуги за населението“ - Специфична цел 4.1 „Подобряване на основните и социалните услуги за населението“ и Специфична цел 4.2 „Развитие на инфраструктурата на територията“.

Допълнителна информация относно крайния срок Втори краен срок: 21.10.2022г. - 28.11.2022г. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.07.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 12.05.2022 г.

Интернет адрес: http://www.migbsv.com/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 20.05.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.