Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.829 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка МИГ 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез: Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, опазване на компонентите на околната среда, вкл. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Допълнителна информация относно крайния срок При остатъчен финансов ресурс от първи прием се предвижда втори прием. Втори прием: Начален срок: 01.09.2024 г. Краен срок: 17:00 часа на 01.10.2024 г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 13.05.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 02.04.2024 г.

Интернет адрес: https://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 11.04.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.