Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.693 - МИГ - Куклен-Асеновград- Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура"

Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" е за :

1. Постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“, чрез използване на туристическия потенциал на региона;

2. Адекватно експониране и популяризиране на природните, културните и историческите ценности и забележителности на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“;

3. Развитие на туристическия потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура чрез валоризиране на природното, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“.

Допълнителна информация относно крайния срок Вторият краен срок за кандидатстване: 31.05.2023 (17:00ч.). Вторият период на прием ще бъде обявен при наличие на финансов ресурс.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.10.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 23.09.2022 г.

Интернет адрес: https://mig-kuklen-asenovgrad.eu/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 02.10.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.