Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.838 - МИГ Сандански - подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Целта на мярката е да се повиши конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Сандански чрез:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. Опазване на компонентите на околната среда;

4. Спазване стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 18.07.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 04.06.2024 г.

Интернет адрес: https://mig-sandanski.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 14.06.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.