Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.584 - „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Подобряване на облика и качеството на живот в населените места на територията на „МИГ Средец“.Инвестиционната подкрепа е за малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги за населението на територията .

Допълнителна информация относно крайния срок Начална дата на втория прием - 10.10.2022 г. Процедурата е с няколко срока на кандидатстване. При установяване на неусвоен финансов ресурс по мярката след осъществяването на настоящия втория прием, ще бъде обявен трети прием по настоящата процедура с нов краен срок. Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата процедура.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 11.04.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 01.03.2022 г.

Интернет адрес: https://mig-sredets.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 08.03.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.