Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.265 - МИГ Бяла Слатина 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Мярката е насочена към инвестициите в неземеделски дейности, които целят насърчаване на mредприемачеството и подкрепа на малкия местен бизнес, функциониращ в сферата на производството и услугите. Мярката ще подпомогне диверсификацията на дейността на микро предприятията и ще допринесе за намаляване на бедността и преодоляване на високата безработица, характерна за територията.

Допълнителна информация относно крайния срок Процедурата за подбор на проектни предложения е с два крайни срока за кандидатстване. Вторият срок ще стартира на 26.08.2020 г. и ще приключи на 30.09.2020 г. в 17.30 часа при същите насоки за кандидатстване, приложени по настоящата процедура с остатъчен ресурс.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 26.08.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 24.03.2020 г.

Интернет адрес: http://www.mig-bsl.com/index.php/2017-06-26-06-37-36

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 31.03.2020 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.