Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.685 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ са свързани с повишаване

конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Завет – Кубрат чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;

5. насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Допълнителна информация относно крайния срок Процедурата за подбор на проектни предложения е с няколко срока за кандидатстване. Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 30.12.2022 г., 17:30 часа. Втори прием ще бъде обявен при условие, че има неусвоен финансов ресурс след първия прием по мярката.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.11.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 19.09.2022 г.

Интернет адрес: http://www.mig-zavet-kubrat.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 26.09.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.