Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.538 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. Икономическите сектори извън земеделието създават заетост, за която е характерна липсата на сезонност, присъща на земеделските сектори, в тази връзка основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности.

Специфична цел на мярката е усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Допълнителна информация относно крайния срок Първи прием: От 29.03.2023 – до 02.07.2023, 16.30 часа Втори прием От 04.08.2023 –до 09.10.2023, 16.30 часа Трети прием 11.12.2023- до 12.02.2024 Вторият и третият прием ще бъдат проведени при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 29.03.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 20.07.2022 г.

Интернет адрес: http://miglom.org

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 03.08.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.