Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-20.001 - Процедура № BG06RDNP001-20.001 за предоставяне на финансова подкрепа на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за изграждане на административен капацитет, ефективно управление и прилагане на ПРСР 2014-2020 г. чрез мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата.

Процедурата включва подпомагане на УО на ПРСР 2014-2020 и ДФ "Земеделие" - РА при управлението, наблюдението, изпълнението, оценката и контрола на ПРСР 2014-2020 чрез финансиране на разходи за:

1. Разходи за организиране на заседанията на КН на ПРСР 2014 - 2020 г. и работните групи към него, включително разходите (пътни и нощувки), свързани с участие на членовете на КН, членовете на работните групи към КН, както и на други лица, чието участие в заседанията на комитета и/или работните групи е обосновано и необходимо.

2. Разходи за организиране на заседания/работни срещи и др., свързани с програмирането и изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г.

3. Разходи за анализи, проучвания, изследвания и др. от външни изпълнители, необходими на УО, КН и/или неговите работни групи и РА за целите на ефективното управление, наблюдение и прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., вкл. анализи, изследвания и проучвания за изпълнение на предварителните условия.

4. Разходи за изготвяне и разпространение на информация относно наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014 – 2020 г. чрез:

4.1. Разходи за изготвяне, разпространение и публикуване на материали за информираност и публичност.

4.2. Разходи за подпомагане на подготовката и изпълнението на комуникационния план на ПРСР 2014 – 2020 г. (вкл. и наемане на външна експертна помощ за неговото разработване и/или допълнително прецизиране), в т.ч. предвидените дейности за публичност на програмата, включващи начините за кандидатстване по мерките на ПРСР 2014 - 2020 г., популяризиране на добри практики и др., както и изпълнението на нейните цели и приоритети.

5. Разходи за висококачествени преводачески услуги за нуждите на наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014 – 2020 г.

6. Разходи за организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на информационни и др. материали, пътни, дневни, квартирни) на непланирани публични събития, касаещи наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014 – 2020 г., по инициатива на УО и/или на потенциални бенефициенти и/или социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от МЗХ.

7. Разходи за организиране и участие в обучение на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. (включително и специализирани обучения за държавни помощи), в т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в държавите - членки на ЕС (в т.ч. разходи за организиране на обученията и разходи за участие - пътни, дневни, нощувки и такси за обучение).

8. Разходи за разработване, инсталиране, модернизиране и поддръжка на компютърни системи за управление, наблюдение и оценка (вкл. за закупуване на техника и програмни продукти), както и наемане на външни експерти за изпълнението на тези дейности, вкл. и разходи за наемане на помещения (ако е приложимо) и закупуване на офис оборудване.

9. Разходи за организиране и провеждане от УО или РА на комисии за оценка и избор на проекти, вкл. и заплащане на хонорар на външните за МЗХ и РА членове на комисиите.

10. Разходи за подготвителни дейности, свързани с предефинирането на обхвата на другите необлагодетелствани райони, различни от планинските.

11. Разходи за изготвяне на оценките, описани в Раздел 9 „План за оценки" на ПРСР 2014 – 2020 г.

12. Разходи за участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в международни прояви, които са директно свързани с развитието на селските райони (вкл. и такса участие).

13. Разходи за участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК, разходите за които не се възстановяват от ЕК.

14. 14.1. Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и/или СПРЗСР и разписани в длъжностните им характеристики, на месечна база.

Плащанията по тази точка ще бъдат съпроводени с необходимите счетоводни документи и ще бъдат ограничени в рамките на периода на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г.. Сумите ще бъдат изплащани на годишни дялове за целия период на изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 г.

14.2. Разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер, определени в съответствие с националното законодателство.

За щатния персонал, ангажиран с дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и/или СПРЗСР, ще бъде допустимо да получава допълнително възнаграждение с непостоянен характер пропорционално на времевата ангажираност и въз основа на постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от ръководителя на съответната административна структура или упълномощено от него лице и измервани съгласно механизъм, разработен при спазване на принципите за прозрачност. За щатния персонал, работещ на непълно работно време по задачи, свързани с изпълнението на ПРСР и/или СПРЗСР и изброени по-горе, само персоналът с минимум 50 % заетост по ПРСР и/или СПРЗСР, ще бъде допустим за допълнително финансово стимулиране с непостоянен характер. То няма да се дублира с други подобни национални схеми за стимулиране и ще бъде съпроводено с необходимите счетоводни документи.

15. Разходи за наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед увеличаване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., към УО и РА и разходи за възнагражденията за този персонал, както следва:

• допълнителен персонал към УО;

• допълнителен персонал към РА.

Допълнителният персонал към УО и РА ще изпълнява ясно разграничени дейности, пряко свързани с управлението и прилагането на ПРСР, на основата на сключен договор с УО/РА, но няма да има статута на постоянни служители. Срокът на договорите на тези служители няма да надхвърля крайната дата на допустимост на разходите по ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителният персонал ще бъде нает на срочен трудов договор, като предвиденото заплащане ще включва разходи за работна заплата за съответната длъжност, допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит, възнаграждения за платен годишен отпуск, дължими обезщетения, разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в размер до 80% от основната месечна заплата, както и дължимите осигурителни вноски и данъци, определени в съответствие с националното законодателство.

16. Разходи за създаване и функциониране на Националната селска мрежа след 31.12.2015 г.

17. Разходи за работа в мрежа и разрешаване на жалби.

18. Разходи за наемане на независими консултанти (организации/експерти) за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи, свързани с управлението и прилагането на ПРСР 2014 – 2020 г.

19. Разходи за наемане на консултанти (организации/експерти) от други страни-членки на ЕС, за обмяна на опит с администрацията при управлението, наблюдението, контрола и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г.

20. Разходи за извършване на проверки на място (пътни, дневни и нощувки).

21. Разходи за изготвяне и изпълнение на антикорупционна стратегия за целесъобразност на използването на помощта от ЕЗФРСР, като се планира стратегията да бъде изготвена до края на 2015 г.

22. Разходи за подготовка на ваучерна система по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" на ПРСР 2014 – 2020 г.

23. Разходи за извършване на обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР (2014 - 2020 г.).

24. Разходи за подготовката на следващия програмен период (след 2020 г.).

25. Разходи за изготвяне на последваща оценка на ПРСР за периода 2007 - 2013 г.

Допълнителна информация относно крайния срок До 31.10.2024 г. Министерството на земеделието и храните и ДФ "Земеделие" - РА могат да кандидатстват за изпълнение/финансиране на следните допустими дейности/разходи: 1. Разходи за организиране на заседанията на КН на ПРСР 2014 - 2020 г. и работните групи към него, включително разходите (пътни и нощувки), свързани с участие на членовете на КН, членовете на работните групи към КН, както и на други лица, чието участие в заседанията на комитета и/или работните групи е обосновано и необходимо. 2. Разходи за организиране на заседания/работни срещи и др., свързани с програмирането и изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г. 3. Разходи за анализи, проучвания, изследвания и др. от външни изпълнители, необходими на УО, КН и/или неговите работни групи и РА за целите на ефективното управление, наблюдение и прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., вкл. анализи, изследвания и проучвания за изпълнение на предварителните условия. 4. Разходи за изготвяне и разпространение на информация относно наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014 – 2020 г. чрез: 4.1. Разходи за изготвяне, разпространение и публикуване на материали за информираност и публичност. 4.2. Разходи за подпомагане на подготовката и изпълнението на комуникационния план на ПРСР 2014 – 2020 г. (вкл. и наемане на външна експертна помощ за неговото разработване и/или допълнително прецизиране), в т.ч. предвидените дейности за публичност на програмата, включващи начините за кандидатстване по мерките на ПРСР 2014 - 2020 г., популяризиране на добри практики и др., както и изпълнението на нейните цели и приоритети. 5. Разходи за висококачествени преводачески услуги за нуждите на наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014 – 2020 г. 6. Разходи за организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на информационни и др. материали, пътни, дневни, квартирни) на непланирани публични събития, касаещи наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР 2014 – 2020 г., по инициатива на УО и/или на потенциални бенефициенти и/или социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от МЗХ. 7. Разходи за организиране и участие в обучение на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. (включително и специализирани обучения за държавни помощи), в т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в държавите - членки на ЕС (в т.ч. разходи за организиране на обученията и разходи за участие - пътни, дневни, нощувки и такси за обучение). 8. Разходи за разработване, инсталиране, модернизиране и поддръжка на компютърни системи за управление, наблюдение и оценка (вкл. за закупуване на техника и програмни продукти), както и наемане на външни експерти за изпълнението на тези дейности, вкл. и разходи за наемане на помещения (ако е приложимо) и закупуване на офис оборудване. 9. Разходи за организиране и провеждане от УО или РА на комисии за оценка и избор на проекти, вкл. и заплащане на хонорар на външните за МЗХ и РА членове на комисиите. 10. Разходи за подготвителни дейности, свързани с предефинирането на обхвата на другите необлагодетелствани райони, различни от планинските. 11. Разходи за изготвяне на оценките, описани в Раздел 9 „План за оценки" на ПРСР 2014 – 2020 г. 12. Разходи за участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в международни прояви, които са директно свързани с развитието на селските райони (вкл. и такса участие). 13. Разходи за участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК, разходите за които не се възстановяват от ЕК. 14. 14.1. Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и/или СПРЗСР и разписани в длъжностните им характеристики, на месечна база. Плащанията по тази точка ще бъдат съпроводени с необходимите счетоводни документи и ще бъдат ограничени в рамките на периода на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г.. Сумите ще бъдат изплащани на годишни дялове за целия период на изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 г. 14.2. Разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер, определени в съответствие с националното законодателство. За щатния персонал, ангажиран с дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и/или СПРЗСР, ще бъде допустимо да получава допълнително възнаграждение с непостоянен характер пропорционално на времевата ангажираност и въз основа на постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от ръководителя на съответната административна структура или упълномощено от него лице и измервани съгласно механизъм, разработен при спазване на принципите за прозрачност. За щатния персонал, работещ на непълно работно време по задачи, свързани с изпълнението на ПРСР и/или СПРЗСР и изброени по-горе, само персоналът с минимум 50 % заетост по ПРСР и/или СПРЗСР ще бъде допустим за допълнително финансово стимулиране с непостоянен характер. То няма да се дублира с други подобни национални схеми за стимулиране и ще бъде съпроводено с необходимите счетоводни документи. 15. Разходи за наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед увеличаване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., към УО и РА и разходи за възнагражденията за този персонал, както следва: • допълнителен персонал към УО; • допълнителен персонал към РА. Допълнителният персонал към УО и РА ще изпълнява ясно разграничени дейности, пряко свързани с управлението и прилагането на ПРСР, на основата на сключен договор с УО/РА, но няма да има статута на постоянни служители. Срокът на договорите на тези служители няма да надхвърля крайната дата на допустимост на разходите по ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителният персонал ще бъде нает на срочен трудов договор, като предвиденото заплащане ще включва разходи за работна заплата за съответната длъжност, допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит, възнаграждения за платен годишен отпуск, дължими обезщетения, разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в размер до 80% от основната месечна заплата, както и дължимите осигурителни вноски и данъци, определени в съответствие с националното законодателство. 16. Разходи за създаване и функциониране на Националната селска мрежа след 31.12.2015 г. 17. Разходи за работа в мрежа и разрешаване на жалби. 18. Разходи за наемане на независими консултанти (организации/експерти) за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи, свързани с управлението и прилагането на ПРСР 2014 – 2020 г. 19. Разходи за наемане на консултанти (организации/експерти) от други страни-членки на ЕС, за обмяна на опит с администрацията при управлението, наблюдението, контрола и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. 20. Разходи за извършване на проверки на място (пътни, дневни и нощувки). 21. Разходи за изготвяне и изпълнение на антикорупционна стратегия за целесъобразност на използването на помощта от ЕЗФРСР, като се планира стратегията да бъде изготвена до края на 2015 г. 22. Разходи за подготовка на ваучерна система по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" на ПРСР 2014 – 2020 г. 23. Разходи за извършване на обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР (2014 - 2020 г.). 24. Разходи за подготовката на следващия програмен период (след 2020 г.). 25. Разходи за изготвяне на последваща оценка на ПРСР за периода 2007 - 2013 г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 23.02.2018 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 12.04.2022 г.

Интернет адрес: https://mzh.government.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 07.04.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.