Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.648 - МИГ Сандански – подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“

Мярката има следните специфични цели:

• поглъщане и съхраняване на въглерода и опазване на почвите от ерозия;

• увеличаване териториите на горите;

• допринася за защита на териториите от природни бедствия и пожари, както и допринася за адаптирането към промените в климата;

• спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 17.05.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 07.06.2024 г.

Интернет адрес: https://mig-sandanski.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 18.06.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.