Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.760 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Повишаване дела на предприятията от ХВП в икономиката на МИГ и създаване на нови работни места чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда.

Допълнителна информация относно крайния срок Втори краен срок: Началният срок на приема е 02.08.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа на 03.09.2023 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Индикативна дата на обявяване на процедурата 17.05.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 30.03.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mig-vazhod.com

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 09.04.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.