Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.759 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

По мярката ще се подпомагат проекти, които водят до развитие и модернизиране на земеделските стопанства, насърчаване развитието на продукти от местен характер и повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на „МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия”

Допълнителна информация относно крайния срок Втори краен срок: Началният срок на приема е 27.11.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа на 08.01.2024 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/ Трети краен срок: Началният срок на приема е 01.04.2024 година, а крайният срок е 17:00 часа на 08.05.2024 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи и втори краен срок за подаване на проектни предложения/

Индикативна дата на обявяване на процедурата 04.09.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 30.03.2023 г.

Интернет адрес: http://mig-vazhod.com/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 09.04.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.