Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.839 - „МИГ Луковит-Роман: мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Целите на мярката са:

- Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост с инвестиции за модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка, ефективно използване на ресурсите, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации;

- Насърчаване сътрудничеството между земеделските производители и Насърчаване на земеделските производители да преработват собствената си продукция;

- Привеждане на хранително-преработвателните предприятия в съответствие със стандартите на Общността

- Опазване на околната среда.

Допълнителна информация относно крайния срок Бюджет на приема 99 919,57 лева. При наличие на неусвоен финансов ресурс след първи краен срок за кандидатстване ще бъде обявен нов прием от 01.10.2024г. до 26.11.2024г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.07.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 05.06.2024 г.

Интернет адрес: https://mig-lr.eu/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 12.06.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.