Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.695 - „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

Повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на пред пазарната подготовка и съхранение на продукцията.

Мярката адресира нуждата от подкрепа на трудоемките земеделски производства / „плодове, зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лечебни култури“и/или „животновъдство“./, като приоритетно се подпомагат малки земеделски стопанства с икономически размер до 8000 евро СПО. Програмирана е и да отговори на идентифицираната потребност от подкрепата за младите хора, посредством възможности за трудова реализация в това число развитие на собствен бизнес в сферата на земеделието.

Допълнителна информация относно крайния срок Втори прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на Първи прием

Индикативна дата на обявяване на процедурата 23.01.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 03.10.2022 г.

Интернет адрес: https://mig.tutrakan-slivopole.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

  • Насоки Дата на публикуване: 03.10.2022 г. 11:15 ч.

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 10.10.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.