Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.761 - "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „

Целта на настоящата подмярка е да посрещне нуждите на местните общности за съхраняване и популяризиране на местната идентичност посредством културното и природно наследство. Важна цел на мярката е да създаде условия за опознаването и оценяването на собствената територия, което е предпоставка за постигането на устойчива общност в дългосрочен план.

Допълнителна информация относно крайния срок Срокът за прием на проектни предложения е удължен до 31.08.2023 г. на основание Заповед №61/19.07.2023 г. Следващи приеми да се обявят при наличие на остатъчен финансов ресурс.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 22.05.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 26.03.2023 г.

Интернет адрес: http://www.mig-tk.org/bg/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 03.04.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.