Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.776 - "МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД 21 Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно наследство на територията на МИГ Куклен – Асеновград"

Чрез Мярка 21 ще се финансират дейности, които водят до преодоляване на негативните стереотипи спрямо малцинствата, насърчават създаването на териториална общност без оглед на етническа принадлежност и раса. Ще се подкрепят проекти за нематериални инвестиции, изпълнявани на територията на МИГ, които заздравяват връзките и обединяват местните жители от различни поколения и етноси за опазване и подобряване на местните идентичности (културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изскуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, традиции и др.), с цел тяхната валоризация и интегрирането им в развитието на туризма чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама.

Финансова подкрепа по мярката ще се предоставя за дейности, които осигуряват съпричастност на местно равнище към значението на материалното и нематериалното културно наследство, както и за откриване на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство на проекти и дейностите реализиращи се на територията на „МИГ – Куклен – Асеновград“, при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (чл. 5 ал. 2. от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.).

Прилагането на мярката цели постигане на Стратегическата цел на Стратегията за ВОМР, а именно: „Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно наследство на територията на МИГ – Куклен – Асеновград“, към: Специфична цел 5: Съхраняване и развитие на местната териториална общност и идентичност и изграждане на капацитет за местно развитие, на Приоритет 2: Подобряване привлекателността на територията на МИГ – Куклен – Асеновград, като предпочитано място за живот и отдих.

Мярката е извън обхвата на Регламент 1305/2013, но съответства с целите му тъй като допринася за балансираното териториално развитие на региона на МИГ, насърчаване на социалното приобщаване и стимулира местното развитие. Мярката допринася за постигането на Цел 3, ПО 6Б на ПРСР 2014 – 2020 г. Тя ще допринесе за развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер, което представлява специфична за ЕЗФРСР цел.

По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на различните видове местни идентичности и местното материално и не материално културно наследство: Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.

Проектът предвижда организиране и провеждане на тематични изложби, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията; публични мероприятия (концерти, театрални представления, събори и т.н.); полуляризиране и валорицаия на местните идентичности и култура чрез мултимедийни, информационни материали, макети и др., извършване на проучвания на археологическите паметници на територията и др.

Планира се по мярка 21 да се подкрепят минимум 6 проекта, като се очаква да бъдат организирани и проведени поне 3 бр. фестивали и събития, свързани с местното културно, историческо и природно наследство, поне 4 бр. събития, свързани със съхраняване и популяризиране на местните идентичности, по начин, по койтода се постигне 80% удовлетвореност на посетителите от проведените събития.

Прилагайки разработените критерии за избор на проекти в СВОМР на МИГ Куклен-Асеновград, се очаква всички финансирани проектни предложения да са насочени към обекти, които са значими за местната общност и постигат най-висок ефект с единица публичен ресурс.

Тази специфична мярка представлява изцяло нов начин за решаване на местните проблеми в областта на културно – историческото и природно наследство. До този момент нито едни от стратегическите документи на територията не е обръщал достатъчно внимание на характерните местни специфични особености на културното и природното наследство. Мярката цели валоризирането на тези местни продукти и интегрирането им в създаването на нов туристически продукт за територията, основан на специфичното местно културно и природно наследство. Успоредно с това тази мярка ще подпомага и интеграционните процеси на територията, чрез популяризиране на традициите на различните етноси, което ще насърчи преодоляването на негативните стереотипи.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 26.06.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 22.05.2023 г.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 29.05.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.