Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.638 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.638 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Мярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ чрез:

• по-добро използване на факторите за производство;

• въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

• подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

• постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

• подобряване опазването на околната среда.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 04.07.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 18.05.2023 г.

Интернет адрес: www.mig-db.org

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 28.05.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.