Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.691 - МИГ Костинброд-Своге- подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура"

Територията на МИГ е изключително благодатна за развитието на различни форми на туризъм, което може да доведе до цялостно развитие на икономиката на територията, подобряване качеството на живот на местното население, насърчаване на заетостта и привличане на нови инвестиции. Територията на двете общини обаче се различава в сферата на самият туризъм. Община Своге е атрактивна туристическа дестинация със забележителности, емблематични за региона. На територията на община Костинброд по данни на НСИ за 2012 г. не са налице средства за подслон и леглова база. Това е пречка за развитието на туризма в общината. Като туристически ресурс може да се определят богатството и разнообразието от културно-истoрически забележителности, запазената природа и природни забележителности, както и близостта до столицата. Съществуващата инфраструктура се нуждае от нови леглови възможности и инвестиции, активна реклама, развитие на общи туристически маршрути, както и инвестиции в еко и селски туризъм.

Допълнителна информация относно крайния срок Втори срок за прием на проектни предложения

Индикативна дата на обявяване на процедурата 13.03.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 05.10.2022 г.

Интернет адрес: http://www.migkostinbrod-svoge.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 13.10.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.