Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.096 - ДЕТСКИ КЪТОВЕ

Операцията цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.09.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 04.09.2020 г.

Интернет адрес: esf.bg/protseduri/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 18.09.2020 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.