Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-2.015 - Финансиране на изследователски проекти на постдокторанти и специализанти в областта на зелените и цифровите технологии

Целта на политиките, залегнали в Компонент 2 на ПВУ: Научни изследвания и иновации, е да се осигури благоприятна среда за развитието на иновативни предприятия, да се създадат условия, при които предприятията да се стремят към създаването на нови продукти, процеси и услуги, да се подобрят иновационните резултати на България и впоследствие икономическият растеж в средносрочен и дългосрочен план. Освен реформата на българската екосистема за научни изследвания и иновации компонентът съдържа и инвестиции - програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация, както и проект за повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН). Инвестицията в подкрепа на усилване на иновационния капацитет на БАН и специализацията ѝ в ключови области на развитие е част от усилията да се подпомогне двойния преход на страната на национално и регионално равнище. Това несъмнено включва изграждането на научноизследователски капацитет и високо ниво на научноизследователските разработки в тематични направления, които са свързани с нуждите на бизнеса и биха подпомогнали и ускорили технологичния трансфер в страната. Една от тези мерки е укрепване на изследователския потенциал чрез привличане на квалифицирани и обучени кадри. Основната цел на процедурата е привличане и задържане на изследователи с докторска или магистърска степени както от страната, така и от ЕС или Европейското икономическо пространство, които желаят да изградят професионална кариера в областта на чистите или дигитални технологии.

Кандидати и крайни получатели на финансиране по процедурата са самостоятелните научни звена на БАН, които ще предоставят своята научноизследователска и материална база за специализантите и постдокторантите. Ръководители на специализантите/постдокторантите ще бъдат учени от звеното – краен получател, с квалификация и опит в съответната област.

Допълнителна информация относно крайния срок Началната дата е индикативна за момента

Индикативна дата на обявяване на процедурата 16.02.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 11.01.2024 г.

Интернет адрес: https://pvu.bas.bg/procedures_select.html?date=20231004

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 12.02.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.