Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-2.012 - Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии

Целта на политиките, залегнали в Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“ на Националния план за възстановяване и устойчивост е да се осигури благоприятна среда за развитието на иновативни предприятия, да се създадат условия, при които предприятията да се стремят към създаването на нови продукти, процеси и услуги, да се подобрят иновационните резултати на България и впоследствие икономическият растеж в средносрочен и дългосрочен план. Инвестицията в подкрепа на усилване на иновационния капацитет на БАН и специализацията ѝ в ключови области на развитие е част от усилията да се подпомогне двойния преход на страната на национално и регионално равнище. Това несъмнено включва изграждането на научноизследователски капацитет и високо ниво на научноизследователските разработки в тематични направления, които са свързани с нуждите на бизнеса и биха подпомогнали и ускорили технологичния трансфер в страната. Затова инвестицията съдържа мерки, насочени към създаване на устойчиви дългосрочни връзки с бизнеса в областта на зелените и цифрови технологии. Една от тези мерки е разработване на съвместни с бизнеса докторантури и изграждане на специалисти в съответствие с нуждите на бизнеса в области, свързани със зеления преход и цифровите технологии.

Кандидати и крайни получатели на финансиране по процедурата са самостоятелните научни звена на БАН, които са акредитирани да обучават докторанти и които ще предоставят своята научноизследователска и материална база за докторантурата. Ръководители на докторантите ще бъдат хабилитирани учени от звеното – краен получател, с квалификация и опит по съответната докторска програма. Участието на представители на бизнеса като съръководители или консултанти в обучението на докторанта и разработването на дисертационния труд е от изключително значение за установяване на трайни връзки наука – индустрия. Обучението и подготовката на висококвалифицирани специалисти в области, индентифицирани от бизнеса, ще ускори насоченото изграждане на научноизследователски и иновационен капацитет в тематични направления, които са свързани с нуждите на бизнеса и ще подпомогне технологичния трансфер в страната.

Обучението в образователна и научна степен "доктор" в изпълнение на научноизследователски проект е регламентирано в Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ). Очакваният резултат от изпълнението на инвестицията е изграждане на висококвалифицирани специалисти с умения и компетентности да работят и допринасят за успешното осъществяване на зеления и дигитален преход

Допълнителна информация относно крайния срок Удължаване на срока, съгласно чл. 9, ал. 5, т. 3 от ПМС № 114 от 08.06.2022 г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 12.01.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 23.10.2023 г.

Интернет адрес: https://pvu.bas.bg/procedures_select.html?date=20231004

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 23.11.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.