Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Целите на процедурата са:

1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса;

2. Открито и отговорно управление.

Допустими кандидати:

1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);

2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).

Допустими партньори:

1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);

2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП);

3. Структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 15.10.2021 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 04.10.2021 г.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 11.10.2021 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.